U-TO.blogs

ユート・ドット・ブログス

2017-05-21から1日間の記事一覧

四勇のスロット V2.4

Hello! my name is U-TO9488. 更新内容 ゲームを再起動せずに最初からやり直す機能を追加 一部の表記の変更 一部挙動の改善 注意!V2.0以降のバージョンはすべてV2.4のリンクに転送されます。V2.0,V2.1,V2.2,V2.2_1,V2.3は残ってません。 V2.0,V2.1,V2.2,V2.2…